25 минути

Секој петок скратено работно време за вработените на Diners Club Македонија

Од април оваа година, работната недела за вработените на Diners Club Македонија завршува во петок во 14ч. Ова е последна од низата придобивки кои компанијата ги имплементираше како дел од позитивните корпоративни практики во грижата за своите вработени.

Следејќи ги позитивните искуства и практики на компаниите ширум светот и земајќи ја во предвид потребата за поголема флексибилност во работното време, Diners Club Македонија повторно одлучи да им излезе во пресрет на своите вработени за кои викендите сега почнуваат порано.

„Светските искуства со флексибилно и скратено работно времe покажаа низа позитивни импликации врз продуктивноста во работењето и општата благосостојба на вработените која за нас секогаш била број 1 приоритет. Во Diners имаме примери на вработени кои се дел од компанијата повеќе од 15 години и тоа за нас е доволен мотив да продолжиме континуирано да вложуваме во нашиот тим“ велат од Diners.

Она што особено го радува менаџмент тимот на Dinеrs е што по завршувањето на работните обврски во 14 ч. новото слободно време вработените често знаат да го искористат за заедничко дружење што е исклучително важно за одржување на тимскиот дух во компанијата.

Минатата година Diners Club Македонија во соработка со Еуролинк Осигурување обезбеди приватно здравствено осигурување за сите свои вработени со цел зголемување на достапноста до квалитетни здравствени услуги и обезбедување навремена лекарска нега.

Çdo të premte me orar të shkurtuar të punës për punonjësit e Diners Club Maqedoni

Nga prilli i këtij viti, java e punës për punonjësit e Diners Club Maqedoni përfundon të premten në orën 14.00. Ky është i fundit nga seria e përfitimeve që kompania ka zbatuar si pjesë e praktikave pozitive të korporatës në kujdesin për punonjësit e saj.

Duke ndjekur përvojat dhe praktikat pozitive të kompanive në mbarë botën dhe duke marrë parasysh nevojën për fleksibilitet më të madh të orarit të punës, Diners Club Maqedoni sërish ka vendosur që t’i plotësojë nevojat e punonjësve të tij, për të cilët fundjavat tani fillojnë më herët.

“Përvoja botërore me orar pune të ndryshueshëm dhe të shkurtuar ka treguar një sërë implikimesh pozitive për produktivitetin në punë dhe mirëqenien e përgjithshme të punonjësve, që për ne ka qenë gjithmonë prioriteti numër një. “Në Diners kemi shembuj të punonjësve që janë pjesë e kompanisë për më shumë se 15 vjet dhe ky është motiv i mjaftueshëm që ne të vazhdojmë të investojmë vazhdimisht në ekipin tonë”, – thonë në Diners.

Ajo që e kënaq veçanërisht ekipin drejtues të Diners-it është se pas përfundimit të përgjegjësive të punës, në orën 14.00,  punonjësit shpesh dinë ta shfrytëzojnë kohën e re të lirë për t’u shoqëruar së bashku, gjë që është jashtëzakonisht e rëndësishme për ruajtjen e frymës ekipore në kompani.

Vitin e kaluar Diners Club Maqedoni në bashkëpunim me Eurolink Insurance ofroi sigurim shëndetësor privat për të gjithë punonjësit e tij, me qëllim të rritjes së disponueshmërisë së shërbimeve shëndetësore cilësore dhe sigurimit të kujdesit mjekësor në kohë.